תנאי שימוש

תקנון –

כללי

 1. גלישה באתר או שימוש בו מכל סוג כמוהם כהסכמה לתנאי התקנון והתחייבות לפעול על פיהם.
 2. השימוש באתר זה מותר לכל אדם שהינו בגיר, כשיר משפטית, אינו חסוי, אינו מוגבל בכל דרך ויכול לבצע פעולות ללא צורך באישור אפוטרופוס. החברה מסירה מעצמה אחריות לכל נזק שיגרם בגין שימוש באתר על ידי אדם שאינו עונה להגדרה זו.
 3. התקנון משתנה מעת לעת ומחובתך להתעדכן בתקנון בכל כניסה לאתר.
 4. האמור בתנאי שימוש אלו מתייחס לנשים וגברים כאחד, והשימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.

זכויות יוצרים וקנין רוחני

 1. האתר ביזנסס שכתובתו https://tbc.org.il/ (להלן: “האתר”) נבנה ומופעל ע”י חברת סמארטפון תקשורת בע”מ. .
 2. מטרת האתר היא להציג את שירותי החברה ומידע נוסף בתחומי האינטרנט השונים ללקוחות פוטנציאליים ולגולשים המתעניינים בנושאים אלו.
 3. מטרתם של תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הבאים הינם להוות הסכם בינך ובינינו המסדיר חובותיך וזכויותיך בעת השימוש באתר ואת מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר לרבות תיאור אופן השימוש של מנהלי האתר במידע, איסופו ושימושיו.
 4. בעצם הגישה שלך לאתר, או השימוש בו, אתה מאשר שקראת, הבנת את תנאי השימוש והוראות הפרטיות וכי אתה מסכים, ללא כל תנאי ו/או הסתייגות, שתנאי השימוש ומדיוניות הפרטיות שלהלן יחייבו אותך, כאילו היית חותם עליהם. אם אינך מעוניין שתנאי השימוש ומדיוניות הפרטיות האלה יחייבו אותך, אזי אינך רשאי לגשת לאתר.
 5. חל איסור מוחלט להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או לעשות כל שימוש אחר בתוכן שבאתר, אלא בהסכמה מפורשת מראש ובכתב מטעם החברה. החברה רואה בחומרה רבה העתקה מתכניה ותפעל בכל אמצעי אשר יתאפשר לה במסגרת החוק להביא את מפרי זכויות היוצרים לדין.

תנאי השימוש באתר –

 1. השימוש באתר זה הינו על אחריות הגולש בלבד. האתר ובכלל זה התכנים וכל המוצג בו ניתנים לשימוש כמו שהם ללא מצג מכל סוג שהוא, מפורש או משתמע, לטיבם, תוכנם, ו/או התאמתם לשימוש כלשהו.
 2. במסגרת השימוש בתכנים שונים באתר, יתכן ויתבקש הגולש לספק פרטים אישיים כגון שם, טלפון, כתובת ודואר אלקטרוני וכן פרטים נוספים בהתאם לסוג התכנים בהם מתעניין הגולש (להלן: “מידע אישי” ו/או “פרטים אישיים”). גולש שיקליד את פרטיו כאמור, נותן בזאת את הסכמתו להיכלל במאגר המידע שמנהל האתר. יודגש כי האתר אינו אוסף מידע אישי ללא הסכמתו הרלוונטית של הגולש.
 3. מילוי הטופס באמצעות האתר אינו מחייב את הגולש בשום אופן שהוא, ואינו מהווה הסכמה לרכישת שירותים פיננסים ומוצרים ביטוחים או שירותים ומוצרים אחרים כלשהם.
 4. גולשים אשר ירשמו ל- News Letter של האתר מסכימים בזאת למשלוח הודעות דוא”ל מאת האתר, מעת לעת בנוגע לתכנים המפורסמים באתר. בכל רגע נתון ניתן לבטל את ההרשמה ל News Letter כמפורט להלן .
 5. אין כל חובה חוקית או אחרת המחייבת את הגולש למסור כל מידע ולגלוש באתר ולאפשר איסוף נתונים אודותיו אולם בעצם גלישתו באתר הינו מסכים לאיסוף המידע בכפוף לשימוש בו לפי הוראות תנאי שימוש אלו וכל דין. חשוב להדגיש כי לגבי שירותים מסוימים יתכן כי הגולש לא יוכל לגלוש באתר וליהנות משירותים אלה ללא העברת מידע.
 6. במהלך שימוש הגולש באתר יתכן וייאסף מידע אודות הגולש, הרגלי גלישתו באתר, שירותים ומוצרים שנרכשו על ידו באתר, הצעות ושירותים, עמודי מידע בהם ביקר, רישום לשירותים מיוחדים המצריכים רישום, הצעות ושירותים שעניינו אותו , סוג הדפדפן ומידע סטטיסטי נוסף בין היתר באמצעות Google Analytics (להלן: “מידע כללי” ו/או “מידע לא מזהה”).
 7. כל מידע שיימסר על ידי הגולש באמצעות האתר יימסר מרצונו ומהסכמתו המלאה של הגולש באתר ויהווה הסכמה ברורה ומפורשת בהתאם להוראות סעיפים 11 ו-17 לחוק הגנת הפרטיות, תשמ”א – 1981 וסעיף 30א לחוק התקשורת , תשמ”ב- 1982. הגולש רשאי לשנות את פרטיו האישיים השמורים במאגרי המידע של האתר , לעדכן או להסיר מידע אישי בכל עת.
 8. הגולש יעשה שימוש באתר לצרכיו הבלעדיים בלבד ומתחייב למסור נתונים אמיתיים, עדכניים, בהתאם לטופס לקבלת הצעה. הגולש נותן הסכמתו לאתר למסור את פרטיו האישיים, כפי שמילא בטופס הרלוונטי, לצדדים השלישיים המפורטים לעיל ולעיל. הצדדים השלישים יהיו רשאים לפנות לגולש על פי שיקול דעתם הבלעדי ואינם מתחייבים לפנות ו/או לספק שירות לגולש.
 9. בחירת הגולש בשירות ו/או מוצר פיננסי ו/או ביטוחי או אחר בהמשך להצעה שקיבל מצדדים שלישיים בעקבות טופס שמילא באתר, נעשית על פי שיקול דעתו של הגולש ובאחריותו הבלעדית.
 10. המידע שנמסר נועד בין היתר לצורך שיפור, תפעול ופיתוח האתר לרבות לצורך ניתוח הרגלי צפייה וגלישה שיאפשרו למנהלי האתר לשפר את תכניות ומבנהו של האתר לנוחיות ושימושיות הגולש, ועל מנת להציע לו הצעות, מידע ושירותים מותאמים אישית לצרכיו והעדפותיו או המותאמים לקבוצות עניין העושות שימוש באתר. לרוב, ניתוח המידע הינו סטטיסטי ואינו מזהה את הגולש באופן אישי.
 11. לצורך פנייה עתידית במסגרת דיוור ישיר ו/או אחר, הענקת שירותי דיוור ישיר לשותפיה העסקיים בכלל זה באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת כגון: דואר (בין רגיל ובין אלקטרוני) ו/או טלפון ו/או פקסימילה ו/או מערכת חיוג אוטומטי ו/או הודעת SMS ו/או רשתות חברתיות וטכנולוגיות דומות, ו/או כל פעילות שיווקית אחרת שתבוצע ע”י האתר בעצמו ו/או בשיתוף פעולה עם אחרים. האתר יהיה רשאי להעביר את המידע מעת לעת לצדדים שלישיים, כמפורט להלן.
 12. מערכת האתר מפעילה מערך פרסומות ותכנים עצמאי. המערכת מאפשרת ועשויה לאפשר לצדדים שלישיים אחרים לנהל ולתפעל את מערך הפרסומות באתר ו/או מערכי תוכן ושירותים. במסגרת זו יתכן ויצפה הגולש בהצעות שירות, תכנים, קישורים, מידע או בפרסומות של האתר או של גורמים שלישיים כלשהם- מידע או מודעות שמקורן במפרסמים חיצוניים האוספים מידע אודות הגולש לרבות באמצעות שתילת עוגיות Cookies במחשב הגולש. שימוש זה נעשה בהתאם למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אתרים אלו ואינו נוגע למדיניות הפרטיות של האתר. אם הגולש מעוניין למנוע פעילות מעין זו, עליו לפעול באופן פרטני על מנת למנוע איסוף מידע בהתאם למדיניות הפרטיות של גופים אלו והאתר אינו אחראי בשום אופן לתכנים ו/או פרסומים אלו.
 13. על אף שנעשה מאמץ להבטיח את איכותו ודיוקו של האתר והתוכן המצוי בו, יתכן כי נפלו בו טעויות או חוסר דיוקים. הנך מודע לכך כי לא ניתן להתאים את האתר ו/או התכנים לצרכיו של כל אדם ואדם ועל כן לא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי עת הדעת ו/או מי מטעמה בגין תכונות האתר והתכנים המוצגים בו, יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם לציפיותיך ודרישותיך, היותם מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים.
 14. אין אנו מתחייבים כי האתר נקי מפגמים ו/או שגיאות או רכיבים מזיקים לאחרים. כמו כן, אין אנו מתחייבים שהאתר לא יופרע, יתקיים בבטחה, ללא טעויות ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית. האתר ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראי לכל נזק, מכל סוג שהוא, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נזקים ישירים, אגביים, עקיפים או נזקים הנובעים מאובדן רווחים, אובדן נתונים או הפרעה למהלך העסקים ושאר נובעים מהגישה שלך, שימוש באתר או חוסר יכולת לגשת לאתר או להשתמש בו. הגבלת אחריות זו חלה גם על כל נזק או וירוס אשר עלולים לפגוע בציוד המחשבים שלך או חדירה בלתי מורשית לאתר.
 15. הגולש מתחייב לשפות את החברה המפעילה את האתר על כל נזק שייגרם לה ו/או למי מטעמה, לרבות כל טענה או תביעה של צד ג’, בישראל או מחוץ לישראל, ולרבות הוצאות משפטיות מלאות, כתוצאה מכל מעשה או מחדל של הגולש בקשר לשימוש באתר ו/או לשירותים הניתנים לו באמצעותו, לרבות כתוצאה מהפרת התחייבויות הגולש על פי תנאי שימוש אלו או הפרת הוראות כל דין, ולרבות תביעות בגין הפרה של זכויות קניין רוחני.
 16. מפעילת האתר תהיה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי ובין היתר בשל חשש להפרת הוראות אלה על ידי הגולש להשהות ו/או לבטל את גישתו של הגולש לאתר ו/או את השירותים שניתנו באמצעותו לאלתר וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר השמור לה בהתאם לכל דין ו/או הסכם. אם הוראה כלשהי בתנאי שימוש אלו תימצא על ידי ערכאה מוסמכת כבלתי ניתנת לאכיפה, כל יתר הוראות תנאי השימוש ימשיכו לחול ולחייב את הצדדים.
 17. הדין החל על תנאי שימוש באתר נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז תל אביב.

העברת מידע לצד שלישי-

 1. הגולש מסכים להעברת המידע אודותיו לצדדים שלישיים לצרכי שירותי דיוור ישיר ועקיף ומאשר קבלת תוכן שיווקי מצדדים שלישיים.
 2. בכל הנוגע לפרטים האישיים אשר נמסרו ע”י הגולש – לצורך העברת המידע לצדדים שלישיים, שותפים עסקיים וחברות פיננסיות וחברות / סוכנויות / סוכני ביטוח חברות למימוש זכויות רפואיות / חברות החזר מס/ תקשרות וצרכנות ו/או מי מטעמם, לרבות משרדי פרסום ומוקדי שירות לקוחות בין היתר לצורך קבלת הצעות ו/או פרסומים ו/או פניות בקשר למוצרים פיננסים, מוצרי ביטוח, מימוש זכויות רפואיות וחברות החזר מס/ תקשורת וצרכנות.
 3. בחירת הגולש בשירות ו/או מוצר פיננסי ו/או ביטוחי או אחר בהמשך להצעה שקיבל מצדדים שלישים בעקבות טופס שמילא באתר, נעשית על פי שיקול דעתו של הגולש ובאחריותו הבלעדית. הגולש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או האתר ו/או הצדדים השלישיים שעשויות לנבוע ו/או הנובעות כתוצאה מהשימוש באתר.
 4. האתר יעביר את המידע האישי לצד השלישי במקרים הבאים: על פי בקשתו של הגולש , לצורך קיום הוראה של גורם מוסמך על פי דין או על פי צו שיפוטי, בכל מקרה של מחלוקת, טענה דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם בין האתר לגולש, העברת מידע לכל גוף קשור למנהל האתר ו/או במקרה בו תועבר או תוסב האחריות לתפעול האתר לגוף אחר , אם הגולש עושה שימוש באתר לצורך ביצוע מעשה או מחדל בלתי חוקיים או לצורך ביצוע מעשה או מחדל אשר עשויים להזיק לאתר, למפעילי האתר , קנייניו וטובתו.
 5. האתר לא יהיה מוגבל בכל אופן שהוא בהעברת מידע כללי לצד שלישי.

עוגיות – Cookies  –

 1. על מנת לאפשר לגולש שימוש נוח וקל יותר באתר ועל מנת לנתח ולהתאים באופן ייחודי את האתר לצרכים ולהעדפות הגולש, ולשם פעילות אבטחת מידע, האתר עושה ו/או יעשה שימוש ב”עוגיות (Cookies)”.
 2. העוגיות אינן מכילות מידע שמזהה את הגולש באופן אישי אולם הן כוללות מידע ובו נתונים על פעולות הגולש באתר במגוון היבטים . הגולש רשאי לבחור, באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן בו הוא משתמש לסרב , לקבל ולשמור עוגיות אלה.
 3. השימוש בעוגיות מאפשר איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, ויחסוך מהגולש את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל פעם בעתיד.

סודיות ואבטחת מידע-

 1. בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים במדיניות שלנו בנושא פרטיות, כל תקשורת או חומר שתעביר אלינו, או שתפרסם באתר, בדואר אלקטרוני או בדרך אחרת, לרבות, בין השאר נתונים, שאלות, הערות, הצעות וכו’ הם בבחינת מידע לא קנייני ולא סודי וכך ננהג בהם.
 2. האתר ו/או מי מהצדדים הקשורים אליו רשאים להשתמש במידע או חומרים אלה, לכל מטרה, לרבות , בין השאר , לצורך העתקתו גילויו, העברתו, פרסומו, שידורו ופרסום נוסף שלו.
 3. האתר והצדדים הקשורים אליו, חופשיים להשתמש בכל הרעיונות, המושגים, הידע או הטכניקות אשר יהוו חלק מכל מידע או חומר שתשלח לאתר מכל סיבה.
 4. הואיל והשימוש באתר מתבצע בסביבה מקוונת, הנך כגולש מצהיר בזאת כי הובא לידיעתך כי אין באפשרותנו להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למחשבים ו/או חשיפת המידע שנאגר, ולפיכך לא תהא לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בעניין זה בגין כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם לך בעקבות חשיפת המידע האמור.

תוכן עניינים

כדאי לקרוא גם

ליצור אתכם קשר בנושא תנאי שימוש?

כתבות מומלצות

איתור קופות גמל

איתור קופות גמל- דברים שחשוב שתדעו

איתור קופות גמל- דברים שחשוב שתדעו: אחרי שמשתחררים מהצבא ומתחילים לעבוד הרבה צעירים עוברים עבודות רבות עד שהם מוצאים מקום קבוע ובכל מקום עבוד מפרישים

השוואת קרנות פנסיה

השוואת קרנות פנסיה

השוואת קרנות פנסיה: כל אחד ואחת מאיתנו צריכים קרן פנסיה. בין אם אנחנו עובדים שכירים שהעבודה שלנו מפקידה עבורנו כספים לקרן כזו או אחרת ובין